'Vader dood, moeder verslaafd.'
Radeloos

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Privacyverklaring Kopstoring

versie april 2019

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website (www.kopstoring.nl) aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100 (hierna: “Trimbos”).

Als je gegevens achterlaat op de Website worden deze verwerkt door Trimbos. Als je je aanmeldt voor begeleiding per e-mail of voor de online cursus, worden je gegevens verstrekt aan een hulpverlener die werkzaam is bij een van de hieronder genoemde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit zijn:

 1. Stichting Dimence Groep, gevestigd aan de Nico Bolkesteinlaan 1 (7416 SB) in Deventer.
 2. GGNet, gevestigd aan de Vordenseweg 12, (7231 PA) in Warnsveld
 3. Mondriaan, gevestigd aan de J.F. Kennedylaan 301 (6419 XZ) in Heerlen
 4. Ypse B.V., gevestigd aan de Kooikersweg 203 E (5223 KE) in Den Bosch
 5. MetGGZ, gevestigd aan Minister Beversstraat 3 (6042) BL Roermond

De hierboven onder 1 t/m 5 genoemde instellingen (hierna: de “GGZ-Instellingen”) zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij zelf verwerken bij het uitvoeren van begeleiding per e-mail of de online cursus door een hulpverlener. De GGZ-Instellingen hebben onderling geregeld dat Trimbos zal optreden als contactpunt voor betrokkenen, en dat de Functionaris voor Gegevensbescherming van Trimbos als aanspreek punt geldt voor verwerkingen van persoonsgegevens op de Website, en bij het uitvoeren van begeleiding per e-mail en de online cursus.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wordt omgegaan met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die onder punt 6 zijn beschreven), kun je contact opnemen met Anouk de Gee via agee@trimbos.nl.

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Trimbos, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor Trimbos toezicht op de naleving van de AVG. Als je klacht ziet op de verwerking door één van de GGZ-Instellingen, zal de Functionaris Gegevensbescherming van Trimbos je klacht doorsturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de betreffende GGZ-Instelling. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie: 

 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 2. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 
 3. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar?
 4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 
 5. Met wie delen wij jouw gegevens?
 6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
 7. Wat zijn jouw rechten? 
 8. Cookies?
 9. Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Via de Website kun je persoonsgegevens achterlaten om (1) jezelf aan te melden voor begeleiding per mail (2) jezelf aan te melden voor de online cursus “Kopstoring”, (3) een tip achter te laten of (4) een klacht in te dienen. Hieronder is per categorie beschreven welke gegevens wij over jou verzamelen, en voor welk doel.

Begeleiding per mail

Je kunt je aanmelden voor begeleiding per mail door het contactformulier op de website in te vullen. Wij vragen je daarbij om de volgende gegevens:

 • Je voornaam
 • Je leeftijd
 • Je geslacht
 • Je e-mail adres
 • Zijn psychische problemen door je thuissituatie een reden waarom je anonieme hulp zoekt? 
 • Je vraag

We gebruiken deze gegevens om per e-mail je vraag te beantwoorden en je te ondersteunen in het omgaan met je klachten. Wij vragen je om de bovenstaande gegevens in te vullen zodat wij een gerichter antwoord op je vraag kunnen geven.

Daarnaast bewaren wij andere informatie die je aan ons geeft tijdens het mailcontact. Dit is nodig voor jouw deelname aan de begeleiding per e-mail. Wij gebruiken deze gegevens om jou verder te kunnen helpen.

Online Cursus

Als je je aanmeldt voor de online cursus vragen we je om een aantal vragenlijsten in te vullen. Wij verwerken jouw gegevens dan om te beoordelen of de cursus iets voor jou is. Als je wordt toegelaten voor de cursus, gebruiken wij de gegevens die je achterlaat om de cursus zo goed mogelijk op jou te kunnen afstemmen. Als uit de vragenlijsten blijkt dat de cursus niet iets voor jou is, nemen we contact met je op om te kijken of en hoe we je op een andere manier verder kunnen helpen. De gegevens waar we je bij aanmelding naar vragen zijn:

 • Je naam (mag een zelf verzonnen naam zijn)
 • Je leeftijd
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je emailadres
 • Je geslacht
 • Je antwoorden op een vragenlijst over je thuissituatie en de reden waarom je mee wil doen met deze cursus

Daarnaast slaan we alle gegevens op die je in de online cursus achterlaat, waaronder jouw chatsessies met GGZ-professionals. Wij slaan deze gegevens op om je zo goed en gericht mogelijk hulp te kunnen bieden.

Wij gebruiken daarnaast statistische gegevens over het gebruik van de online cursus voor onderzoekdoeleinden en om het effect van de cursus te onderzoek en verbeteren. Wij koppelen de statistische gegevens geheel los van tot jou herleidbare gegevens en slaan deze op een aparte server op. De gegevens die wij voor onderzoekdoeleinden gebruiken zijn niet meer herleidbaar tot de gebruiker en zijn dan ook geen persoonsgegevens.

Klacht

Als je onverhoopt ontevreden bent over onze hulpverlening kun je via de website een klacht indienen. We vragen je dan om het online formulier in te vullen. De gegevens die je daar achterlaat gebruiken wij enkel voor het afhandelen van je klacht.

Tips

Je kunt op de website ook tips achterlaten. Wij vragen je dan om een naam en e-mailadres in te vullen. Wij gebruiken je e-mailadres alleen als de door jou ingestuurde tip aanleiding geeft om je een reactie per e-mail te sturen (bijvoorbeeld als bij jouw tip ook een vraag staat). We plaatsen je e-mailadres nooit op de Website. 

2. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw (uitdrukkelijke) toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door ons een e-mail te sturen. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de online cursus of e-mail begeleiding. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

3. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar?

Ja. Kopstoring is gericht op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Soms komt het voor dat kinderen onder de 16 gebruik willen maken van Kopstoring. Als je onder de 16 bent en de hulpverlener die jouw aanmelding ontvangt denkt dat jij baat kan hebben bij de online cursus, kunnen we besluiten je toe te laten. Dit geldt ook voor de begeleiding per e-mail. Dat betekent dat wij soms persoonsgegevens verwerken van kinderen onder de 16 jaar. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen anoniem om hulp kunnen vragen, verplichten wij ze niet om toestemming van hun ouders of verzorgers te vragen. Op grond van overweging 38 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit bij preventieve diensten en adviesdiensten ook niet nodig. Wij adviseren jongeren wel om - als de situatie dat toelaat - hun ouders of verzorgers op de hoogte te stellen dat zij meedoen aan Kopstoring. 


4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die je achterlaat bij de online cursus en bij de e-mail begeleiding maximaal 2 jaar.

Persoonsgegevens die je achterlaat bij het indienen van een tip of klacht, bewaren wij ook maximaal 2 jaar.

Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.


5. Met wie delen wij jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

Als je je aanmeldt voor de online cursus of e-mail begeleiding, worden jouw gegevens verstrekt aan een hulpverlener die werkzaam is bij een van de GGZ Instellingen. De professional die jou begeleidt heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft niet door aan derden wat je in de online cursus of e-mail begeleiding bespreekt. De enige uitzondering hierop is dat de GGZ-professional zijn of haar geheimhoudingsplicht kan doorbreken als er sprake is van een meldplicht of meldrecht of als hij of zij van mening is dat het noodzakelijk is derden informatie te verschaffen om gevaar af te wenden. Dit gebeurt alleen in zéér uitzonderlijke gevallen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Als je deelneemt aan de online cursus, kunnen de andere deelnemers in jouw groep ook zien wat je zelf deelt. Ook heeft de functioneel beheerder van Kopstoring inzicht in jouw dossier. De functioneel beheerder behandelt jouw gegevens met dezelfde vertrouwelijkheid als de hulpverlener. De functioneel beheerder gebruikt jouw gegevens alleen maar om de diensten te coördineren en om te voldoen aan verzoeken tot het uitoefenen van de rechten die een deelnemer op grond van de AVG heeft (zoals beschreven onder 6 hieronder).

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden. 


6. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen en hebben alleen de hulpverlener die jouw dossier behandelt en de functioneel beheerder toegang tot jouw gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.   


7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd recht om je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens weer in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Daarnaast heb je het recht:

 • op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 
 • op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven  genoemde contactpersoon.

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de Website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.


8. Cookies?

Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (bestandjes die op je computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics”  van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018.


9. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. 


sluiten